Plan van aanpak

Nadat een vrijblijvend intakegesprek met het kind, de jongere of de volwassene en de ouders, de verzorgers hebben gehad, gaan we een begeleidingsplan opstellen. Dat gebeurt altijd in overleg met zowel het kind, de jongere en de volwassene als de ouders, de verzorgers . Het is van groot belang dat de cliënt zijn / haar verwachtingen over de begeleiding aan ons doorgeeft.

In het begeleidingsplan worden de doelen en de wijze waarop deze doelen worden behaald geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen kracht, de motivatie, de mogelijkheden, de beperkingen en het netwerk van de cliënt. Tevens zal rekening worden gehouden met eventuele (zorg)instanties met wie wij een samenwerking aangaan. Alle partijen dienen zich in de afspraken en doelen te kunnen vinden.

Afhankelijk van de situatie wordt voor individuele begeleiding, gezinsbegeleiding of dagbesteding gekozen. Elke beslissing wordt vanuit het oogpunt van het kind, de jongere en de volwassene genomen. De cliënt staat gedurende de begeleiding centraal. Hij / zij kan te allen tijden zijn mening over de begeleiding / ondersteuning geven.

Het plan van aanpak is aan een halfjaarlijks evaluatiemoment gekoppeld. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de begeleiding besproken, zowel met de cliënt als de samenwerkende instanties. In overleg kunnen nieuwe doelen worden opgesteld of de huidige doelen en / of de werkwijze daar waar nodig worden bijgesteld.